# نام و نام خانوادگی h-index استنادات i10-index مؤلفین همکار
محمد آزادی 28 2651 73 62
علیرضا حاجی علی محمدی 11 332 11 30
محمدحسین خالصی 3 32 2 2
شهاب الدین خوارزمی 3 31 1 2
امیر نجیبی 12 419 15 4
# نام و نام خانوادگی h-index استنادات مقالات مؤلفین همکار
محمد آزادی 23 1678 137 121
علیرضا حاجی علی محمدی 9 244 21 45
محمدحسین خالصی 2 17 2 2
شهاب الدین خوارزمی 4 20 6 6
امیر نجیبی 10 285 28 28
Top